Martin Ciel

Doc. PhDr Martin Ciel, PhD (1963), filmový teoretik a kritik, spoluautor námetu cyklu Slovenské kino. Vyštudoval odbor filmová a divadelná veda na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Do roku 1990 pôsobil v Akadémii vied, neskôr vo Filmovom ústave ako vedúci Oddelenia výskumu.

Od roku 1998 do 2004 prorektor VŠMU, v súčasnosti pedagóg VŠMU na Katedre filmovej vedy, kde zabezpečuje výuku dejín filmových teórií, filmových žánrov a súčasnej problematiky filmovej vedy. Zaoberá sa semiotikou filmu a súčasnými filmovými teóriami aplikovateľnými na analýzu filmového diela. Vedúci doktorandských prác na VŠMU.

Prednáškové cykly na FAMU Praha a Univerzita Karlova Praha, Masarykova Universita Brno, Lincoln Center New-York, National Film Archive New-York, Filmotheque Tel-Aviv, Bieloruská Univerzita Minsk...

Člen Umeleckej rady VŠVU a Akademického senátu FTF VŠMU, člen Redakčnej rady SFÚ. Spoluautor výskumno-vedeckého projektu Divadelného ústavu Slovenská dráma.

Teoretické štúdie v rôznych odborných časopisoch a v zborníkoch, účasť na mnohých medzinárodných filmologických konferenciách. Hlavné knižné práce: Film. Ilúzia a akcia (1992), Odborná reflexia filmu na Slovensku (1997), Pohyblivé obrázky (2007) Metódy a možnosti analýzy filmového obrazu (2011).

Ako spoluautor: Archetyp-Mýtus-Utópia (1998), Svet v pohyblivých obrazoch Martina Šulíka (2000), Film a dějiny 3 (2012)...

Spolupracovník niekoľkých medzinárodných festivalov (MFF Rotterdam, MFF Krakow, MFF Bratislava), v súčasnosti programový poradca MFF Art Film Fest.